Péče o krajinu

Sečení chráněných území

Abychom udrželi stepní porosty v příznivém stavu, jsou vybrané plochy na Hádech každoročně sečeny. Sečení a následný úklid plochy podporuje žádoucí nedostatek živin v půdě, čímž se zvyšuje druhová rozmanitost území. Na živiny chudé stepní porosty jsou totiž ideálním prostředím pro lépe přizpůsobené a často vzácné druhy rostlin.

 

 

Kácení náletových dřevin

Lom a jeho okolí jsou příhodným místem pro šíření rychle rostoucích dřevin. Každá zeleň je sice užitečná, ale ne vždy by krajina časem lahodila oku. Navíc tyto druhy ničí bohatství druhů jiných. Někdy to sice vypadá, že se k přírodě chováme macešsky, ale počkejte za pár let! Kdo Hády zná již nějakou dobu, určitě nám za jejich současný vzhled nadávat nebude...

 

 

Likvidace křovin

Bývalé zahrády a sady na Hádech postupně zarůstají křovinami. Ty vytlačují cenné stepní trávníky a na ně vázané druhy hmyzu a jiných živočichů. Chceme-li udržet Hády druhově bohatou lokalitou a krajinou lahodící oku, musíme zkrátka křoviny někde bez milosti kácet. Nikde však nejsou odstraněny všechny keře a stromy. Na ošetřeném území ponecháváme soliterní duby, dříny, hlohy či cenější druhy růží.

 

 

Pastva

Zvířaty, která jsou chována v Lamacentru Hády, je v průběhu roku spásána téměř celá jižní polovina území bývalého lomu Džungle. Naše lamy, ovce a kozy tak z velké části zajišťují údržbu stepních porostů v bývalém lomu. Díky tomu se zde již objevilo několik zajímavých druhů rostlin, které jinde nerostou. A proč nespásají i ostatní plochy na Hádech? Na Hádech jsme si již pastvu vyzkoušeli v letech 2004-2007. Zvířata si často v období vegetace vybírají ty rostliny, které jim chutnají. Mnohdy jsou to ale druhy vzácné. Na druhou stranu pak šíří rostliny, které pak spontnně mění vegetační kryt. Intenzivní a trvalá pastva by mohla proto ohrozit celkovou druhovou pestrost Hádů.    

 

 

Výsadby stromů

Ač je našim hlavním cílem údržba stepních a lesostepních porostů, takže stromy některých náletových dřevin (topol, bříza, borovice, akát atd.) často musíme kácet, někde se snažíme naopak stromy vysazovat. Jako třeba na navážce v lomu Džungle, kterou chceme překrýt lipovým lesním porostem namísto nehostinné ruderální vegetace.

 

 

Opravy cest

Na Hádech se pohybuje opravdu hodně lidí. Náš skromný odhad je 150-200 tisíc! návštěvníků ročně. Cesty ve svazích jsou proto hodně namáhané a při velkých deštích snadno erodují. Bez údržby by tu za chvíli byla jen hluboká koryta vymletých strží. Nejnamáhanější cesty proto zpevňujeme přírodním materiálem - nejčastěji akátovými kmeny, které dlouho vydrží.

 

 

Zimní sečení

Zimní sečení nahrazuje pastvu zvířaty v období vegetačního klidu. Odstanění uschlých a mrtvých těl rostlin je důležité především k uvolnění místa pro obnovu porostu, který se opět z jara může rozvíjet bez stínu a vlhka. Zimní sečení se na Hádech uplatňuje k údržbě té nejcenější vegetace, která by sečením v květnu nebo červnu utrpěla. V rámci zimního sečení se pravidelně odstraňují i části starých rákosin v Růženině lomu. Ty na jaře opět obráží a tvoří kompaktnější porost.

 

 

Orba bývalých polí

Ač nejsme zemědělci, rozhodli jsme se malou část pozemků pod Hády každoročně zorat. Proč? Jednoduše proto, že tu stále ještě rostou plevele našich babiček a prababiček. Tedy rostliny, které sice naši předkové na polích neviděli rádi, ale my současníci už je nevidíme vůbec. Takže naše plevelné pole má edukační charakter. Ale nejen to. Většina druhů je pastvou pro mnoho opylovačů, kteří zejména v pozdním jaru a v létě nemají příliš příležitostí najít v krajině nekrat a pyl. Rozkvetlé úhory byly proto důležitou součástí naší krajiny, která nám dnes již zcela chybí.

 

 

Opravy všeho druhu

Občas se na Hádech něco pokazí. No, většinou ne samo. Zmizí zámek, vznikne díra v plotě, někdo postříká sprejem informační panel nebo ho rovnou vytrhne ze země... Je to práce nekonečná, ale pokud nechceme pro veřejnost Hády uzavřít , musíme i tohle zvládnout. 

 

 

Likvidace odpadků

Některé druhy odpadů se v přírodě mohou rozkládat stovky i tisíce let. Tolik času ale nemáme. Sběr odpadků proto probíhá na celém území Hádů celoročně. Předevěším jarní úklid Hádů je důležitý k uvolnění místa rostlinám a živočichům. Sesbíraný odpad z území je pravidelně odvážen do sběrných středisek. Každoročně nám s odpadem pomáhají dobrovolníci z řad "kačerů" - bez nich bychom to sami nezvládli! Každou ruku ochotnou k úklidu území u nás vítáme. Stále je na území Hádů k nalezení i odpad z dob těžby – opotřebené pneumatiky těžebních strojů, napájecí kabely, staré koleje či různé druhy železa. Přijďte si k nám také něco najít.