Výzkumné aktivity

Pozemkový spolek Hády spolupracuje s profesionálními přírodovědci - botaniky a zoology, většinou specialisty na určitou skupinu rostlin (mechy, řasy, cévnaté rostliny), hub nebo živočichů (brouky, motýly, plazy, ptáky, savce atd.). Současně také spolupracujeme na mnoha projektech se Správou CHKO Moravský kras, Odborem ŽP Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna. Soustřeďujeme se na výzkum a dokumentaci změn rostlinných a živočišných spolekčenstev na Hádech, ale podílíme se také na sledování stavu a změn jiných lokalit.

 

 

Vápencový lom Mokrá

Od roku 2012 zajišťujeme výzkum živé přírody v dobývacím prostoru lomu Mokrá. V roce 2018 jsme se například zaměřili na sledování rozdílů mezi včelími populacemi mezi aktivním lomem (Mokrá), zarůstajícím lomem (Hády) a kulturní zemědělskou krajinou (Lažánky u Veverské Bítýšky). Sledovali jsme na všech třech lokalitách chování včelstev včely medonosné a porovnávali jej s chováním samotářských včel. Tento projekt jsme dokonce přihlásili do soutěže Quarry Life Award. Přinesl totiž velmi zajímavé výsledky, které si můžete prohlédnout na stránkách projektu.

 

 

Mohelenská hadcová step 

V roce 2015 jsme detailně zdokumentovali okamžitý stav vegetačního krytu národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, kde bylo geodeticky lokalizováno celkem 52 trvalých ploch. Tato rezervace totiž prochází nelehkým obdobím obnovy pastevního hospodaření po 50 letech její absence, a tak tyto údaje pomohou ukázat, zda tato obnovená pastva lokalitě prospívá nebo neprospívá.

 

 

Velký kopec u Dukovan

Od roku 2017 monitorujeme podobným způsobem změny vegetace vlivem pastvy stáda krav na Velkém kopci u Dukovan. Zatímco s pastvou ovcí a koz existují již poměrně bohaté zkušenosti, pastva krav (v našem případě jalovic) na stepní lokalitě je poměrně ojedinělou záležitostí.