Rostlinná společenstva

 

Tato převážně lesní rezervace o rozloze necelých 80 ha slouží k ochraně lesních a lesostepních společenstev. Jde především o velmi zachovalé lesní porosty dubohabřin, které souvisle pokrývají téměř celou plošinu i svahy k údolí Svitavy. Zdejší lesy se vyznačují přirozenou druhovou skladbou stromového patra (především dub zimní, habr, javor babyka, jasan) s hojným zastoupením keřů v podrostu, navíc je pro ně typické druhově velmi bohaté patro bylinné v němž se mimo jiné vyskytuje řada orchidejí. Kromě dubohabřin se na skalnatých hranách plošiny vyskytují plošně omezené vápencové lipiny s lípou velkolistou a srdčitou. V jejich podrostu je hojná vápnomilná tráva pěchava vápnomilná. Na bázích svahů pod skalkami nalézají vhodná stanoviště suťové lesy s javory a chladnomilnějším bukem. Lesostepní společenstva nalezneme především na jižně a jihizápadně orientovaných hranách plošiny směrem do údolí Svitavy. Zde se častěji objevují teplomilné dřeviny např. dub pýřitý - šípák, v podrostu s modře kvetoucí kamejkou nachovou, či jeřáb břek s listy podobnými javorům. Na skalních hranách nalezneme keř skalník temnoplodý spolu s drobnou růží bedrníkolistou, z bylin např. koniklec velkokvětý nebo kosatec nízký. Nejjižnější část rezervace nad hranou Maloměřického lomu je bezlesá. Vyskytují zde společenstva stepního chrakteru v mozaice s bohatou směsí křovin (trnka, hloh, růže, svída, dřín), nachází zde vhodná stanoviště řada světlomilných a teplomilných druhů. Hojný je např. koniklec velkokvětý a můžeme zde nalézt dnes již velmi vzácný hadinec červený.

 

Hádecká planinka | Historie lokality | Hranice chráněného území – letecký snímekGeologická mapaRostliny a živočichové | Rostlinná společenstvaPéče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu | Fotografie