Soutěž pořádá ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády s podporou Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje. Do soutěže je zapojeno celkem 26 chráněných území Brna. Ve všech najdete v terénu tabulky s QR kódem. Pokud se vám podaří obejít alespoň 10 z nich a zašlete nám správné odpovědi na otázky, budete zařazeni do losování. Pozor, na každém chráněném území je umístěno více tabulek s QR kódem (viz souřadnice ZDE), ale vždy se stejnou otázkou. Platí tedy pravidlo: jedno území = jedna otázka. Případně, pokud se chcete raději zúčastnit naší fotosoutěže, zašlete 10 fotografií z deseti libovolných chráněných území Brna.

 

 

Pravidla soutěže Chráněná území města Brna s QR kódy

  1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátorem soutěže je ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, sídlem Panská 363/9, Brno. 

Projekt finančně podpořil Jihomoravský kraj a NET4GAS Blíž přírodě.

Soutěžní období je od 1. 1. 2019 do odvolání.

 

  1. Pravidla a podmínky účasti v soutěži

Soutěžící má právo zúčastnit se "soutěže s QR kódy", "fotosoutěže s QR kódy" nebo obou soutěží.

Do soutěžení je zapojeno celkem 26 z celkových 29 chráněných území Brna, všechna jsou vyjmenována a popsána na www.pshhady.cz. Ve všech těchto chráněných územích jsou v terénu umístěny tabulky s QR kódem a soutěžní otázkou. Na každé území připadne vždy pouze jedna soutěžní otázka. I když je na daném území umístěno více tabulek, všude je uvedena stejná soutěžní otázka. Do soutěže nejsou zařazena tři brněnská chráněná území: Stránská skála, Červený kopec a Velký Hornek.

V případě „Soutěže s QR kódy": Soutěžící má za úkol obejít libovolných 10 z 26 zapojených chráněných území a odeslat na mailovou adresu qr.brno@email.cz správné odpovědi na soutěžní otázky. V jednom e-mailu pošlete odpovědi na všech deset otázek najednou. Postupné posílání jednotlivých odpovědí v samostatných e-mailech nebude do soutěže započítáno.

V případě „Fotosoutěže s QR kódy": Soutěžící má za úkol obejít libovolných 10 z 26 zapojených chráněných území, vyfotografovat libovolnou část území a fotografie zaslat na mailovou adresu qr.brno@email.cz. V jednom e-mailu pošlete fotografie ze všech deseti území najednou. Postupné posílání jednotlivých fotografií v samostatných e-mailech nebude do soutěže započítáno. Je samozřejmě možné vložit do e-mailu odkaz, pod kterým lze fotografie stáhnout.

 

  1. Určení výherce a podmínky získání výher

V případě „Soutěže s QR kódy": Soutěžící, který splní pravidla a podmínky soutěže uvedené v předchozím bodu, bude zařazen do slosování. Výhrou pro tři vylosované je velká obrazová publikace Přírodní skvosty Jihomoravského kraje.

V případě „Fotosoutěže s QR kódy": Ze zaslaných fotografií soutěžících, kteří splní pravidla a podmínky soutěže uvedené v předchozím bodu, budou vybrány tři nejpovedenější fotografie. Výhrou pro jejich autory je velká obrazová publikace Přírodní skvosty Jihomoravského kraje.

Losování/výběr probíhá čtvrtletně, vždy poslední den v měsíci dubnu, červenci, říjnu a lednu.

Do slosování/výběru jsou zařazeni ti, kteří do 25. dne daného měsíce zaslali svoje správné odpovědi nebo fotografie v potřebném počtu.

 

  1. Ceny a jejich předání

Výherci budou o výhře vyrozuměni bez zbytečného odkladu a to prostřednictvím emailové zprávy.

Ceny se výhercům předávají v Lamacentru Hády v jeho otevíracích hodinách, po předchozí dohodě.

 

  1. Práva a povinnosti a další ustanovení

Konkrétní fyzická osoba se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni ti účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví daným pravidlům nebo je poruší.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění.

Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhru není možné právně vymáhat.

 

  1. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pořádající organizaci, která zajistí jejich zpracování v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

 

  1. Autorské právo, licence

Zasláním fotografií do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Odesláním soutěžních fotografií do soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním a dalším užíváním soutěžních snímků.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části, a to zejména v zájmu zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.