Přehled vybraných rostlin a živočichů

 kakost krvavý (Geranium sanguineum)

Rostliny

Stromové patro tvoří dub šípák (Quercus pubescens), dále d. zimní (Q. petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), javor mléč (A. platanoides), lípa malolistá (Tilia cordata), a jeřáb břek (Sorbus torminalis). Velmi početně se vyskytuje chráněný dřín jarní (Cornus mas), z dalších keřů zde najdeme řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), lísku obecnou (Corylus avellana), svídu krvavou (Swida sanguinea), trnku obecnou (Prunus spinosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), b. evropský (E. europaeus) hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), h. obecný (C. laevigata) a růži šípkovou (Rosa canina). V lesním podrostu vzácně roste vstavač nachový (Orchis purpurea), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), kamejka modronachová (Aegonychon purpurocaeruleum) a ostřice Micheliho (Carex michelii).  Mimořádně cenné jsou plochy lesních lemů, v nichž najdeme např. kakost krvavý (Geranium sanguineum), třemdavu bílou (Dictamnus albus) a chrpu chlumní (Cyanus triumfettii). V teplomilných trávnících se vyskytuje hvězdnice chlumní (Aster amellus), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), oman mečolistý (Inula ensifolia), vítod větší (Polygala major), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), růže galská (Rosa gallica) a mateřídouška panonská (Thymus pannonicus).

 

Živočichové

Přírodní památka je především mimořádně cennou botanickou lokalitou, ale nalezneme zde i některé vzácné o ohrožené druhy živočichů. Jde o významnou entomologickou lokalitu. Z bezobratlých zde nalezneme hojně například kudlanku nábožnou (Mantis religiosa). Z plazů je pravidelně zjišťována ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka zelená (Lacerta viridis). Zjištěn byl také slepýš křehký (Anguis fragilis). Z ptáků je třeba z významnějších druhů jmenovat ťuhýka obecného (Lanius collurio), žluvu hajní (Oriolus oriolus), pěnici vlašskou (Sylvia nisoria), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a krutihlava obecného (Jynx torquilla).

 

Velká KlajdovkaHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu