Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

 

Geologický a paleontologický význam

Chráněné území představuje ojedinělý čtvrtohorní profil spraší a pohřbených půd. Ojedinělost této lokality tkví v přítomnosti kontinuitní sedimentace spraší a fosilních půd, která zachycuje téměř celou dobu čtvrtohor (tj. období zhruba kolem jednoho milionu let). Na starou říční terasu v podloží zde nasedají střídavě vrtsvy spraší, usazované ve studených obdobích (dobách ledových) s chladnomilnou vegetací a vrstvy pohřbených půd, které se vytvořily většinou v teplých obdobích meziledových pod smíšenými listnatými lesy nebo v nejmladších dobách také pod černozemními sprašovými stepmi.
Hojné jsou zde i nálezy paleozoologické, malakozoologické a paleobotanické. S nejsvrchnějšími vrstvami spraší je spjata i historická přítomnost člověka (paleolit).

Pedologicky se jedná o území tzv. fosilních (pohřbených ) půd. Tyto vznikaly v jednotlivých, převážně teplých, interglaciálních obdobích starších čtvrtohor (pleistocénu), hlavně však na přechodu z interglaciálů do glaciálů. Při kolísání klimatu v těchto přechodech docházelo ke střídání půdotvorných a sedimentačních procesů.

 

Rostliny

Roste zde převážně ruderální vegetace, od hrany profilu pro zahrádky je občasně sečený trávník. Velmi vzácně se tu objevuje pravděpodobně vysazený katrán tatarský (Crambe tataria).

 

Živočichové

Nebyl zde dosud prováděn žádný systematický průzkum.

  

Červený kopecHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu