Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny

Teplomilná květena je zde bohatě zastoupená, pro mnoho druhů je tato lokalita jediným výskytem na území CHKO Moravský kras. Ve stromovém a keřovém patru nalezneme velké bohatství druhů - dub pýřitý (Quercus pubescens), dub zimní (Quercus petraea), dřín jarní (Cornus mas), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus) a další. Ze vzácnějších bylin a nizkých keříků zde najdeme například koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), oman mečolistý (Inula ensifolia), hvězdnici chlumní (Aster amellus) či růži bedrníkolistou (Rosa pimpinellifolia). Přežívá tu i malá populace kosatce nízkého (Iris pumila),  omanu oko kristovo (Inula oculus-christii) a ještě nedávno se zde vyskytoval také hlaváček jarní (Adonis vernalis). Tyto tři druhy jsou botanicky velmi významné, protože ukazují na zcela ojedinělý význam této okrajové lokality jako refugia teplomilných druhů za hranicemi nejsevernějších výběžků panonské oblasti.

 

V dolní části svahu a v nivě se setkáváme spíše s chladnomilnějšími druhy rostlin. Z těch významnějších zde ojediněle roste například přeslička zimní (Hoppochaete hyemalis), bradáček vejčitý (Listera ovata) nebo sněženka podsněžník (Galanthus nivalis).

 

Živočichové

 

Lokalita je významná výskytem vzácných motýlů – jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), nesytky jednopásé (Chamaesphecia euceraeformis), bělopáska topolového (Limenitis populi) a dvouřadého (L. camilla) a poletují tu i dva naši velcí otakárci – fenyklový (Papilio machaon) a ovocný (Iphiclides podalirius). Z hmyzu je nápadný ohrožený roháč obecný (Lucanus cervus) nebo kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Na stromech můžeme spatřit naše velké šplhavce – datla černého (Dryocopus martius), strakapouda velkého (Dendrocopos major) a žlunu zelenou (Picus viridis). Elegantní ptáček schopný běhat po kmeni hlavou dolů je brhlík lesní (Sitta europaea). Drobný ptáček s kulatou bílou hlavičkou a dlouhým černým ocasem je mlynařík dlouhoocasý (Aegilathos caudatus). Z dalších ptáků tu můžeme spatřit drozda zpěvného (Turdus philomelos), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), sýkoru uhelníčka (Parus ater), sýkoru modřinku (Parus coeruleus), sýkoru parukářku (Parus cristatus), sýkoru koňadru (Parus major) aj. A když sklopíme zrak od oblohy k zemi a budeme-li mít štěstí, narazíme na vzácnou ještěrku zelenou (Lacerta viridis).

 

Velký Hornek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu