Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 babočka paví oko (Inachis io)

Rostliny

V dřevinném porostu lužní olšiny dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), z dalších dřevin se zde vyskytuje javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corylus avellana), hloh obecný (Crataegus laevigata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba jíva (Salix caprea), bez černý (Sambucus nigra) a lípa srdčitá (Tilia cordata).
Z bylin zde byly zjištěny ostřice pašáchor (Carex pseudocyperus), psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera), žabník vodní (Alisma plantago-aquatica), zblochan řasnatý (Glyceria plicata) a ve vodě rdest kadeřavý (Potamogeton crispus). V blízkém okolí rezervace rostle krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa).


Zvířena
Zdejší rybníček je významnou lokalitou výskytu obojživelníků. Pravidelně se tu rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). V minulých letech zde byl nalezen také kriticky ohrožený čolek velký (Triturus cristatus). Přesto, že údaje z posledních let o jeho výskytu odtud chybí, lze předpokládat, že se zde dodnes vyskytuje. Ve zdejší vodě se žije také pozoruhodná ryba. Hořavka duhová je pěkná stříbřitá rybka dorůstající 10 cm. Unikátní je její způsob rozmnožování. Samičkám v době tření vyroste nápadně dlouhé kladélko, kterým kladou jikry do schránek mlžů – škeblí či velevrubů. Za jikrami sameček pouští své spermie a dojde k oplodnění. Nové hořavky se tak zpočátku vyvíjí v bezpečí pevné schránky mlže. Samečci se chovají teritoriálně a mlže si hájí před ostatními samci. Jedná se o krásný příklad těsné ekologické vazby mezi jednotlivými složkami přírody. Vymizí-li z lokality z nějakého důvodu škeble, vymizí časem i hořavky. Takovéto vzájemné vztahy tvoří celou přírodu, jen často nejsou tak okaté a na první pohled pochopitelné i pro člověka.

 

Soběšické rybníčkyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu