Lužní lesy patří k tomu vůbec nejcennějšímu, co v naší krajině můžeme mít. Bohužel význam lesa plného vody nejen pro přírodu, ale i pro člověka, začínáme chápat až v posledních letech. A tak se stalo, že ještě na začátku 20. století se zdejší lužní les rozkládal na 60 ha, zatímco dnes se snažíme uchránit posledních 11,73 ha. Nenahraditelný lužní les musel ustoupit skládce odpadů, později průmyslové zóně, samozřejmě polím, dopravě...

 

Největším problémem tohoto zbytku lužního lesa je v posledních letech nevhodný vodní režim, jehož vlivem dochází ke snižování hladiny podzemní vody a netvoření přirozených jarních zátop. Ochranné pásmo rezervace je využíváno k mnoha různým potřebám, které jsou nadřazené ochraně přírody a krajiny – v jižní části se nachází dálnice a na severovýchodní straně železnice. Pouze východní strana je využívána jako trvalý travní porost. Na stav předmětu ochrany přírody má nesporný vliv také činnost na navazujících plochách v jihovýchodní části, tj. existence zahrádkářské kolonie a provoz menších podnikatelských aktivit. V území se nachází velké množství černých skládek. Prochází přes ně vedení elektrického napětí, kde se občas provádějí nevhodné vyřezávky dřevin v rámci údržby jeho ochranného pásma.

  

Černovický hájekHistorie lokalityHranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu