Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny

V lužním porostu dominuje především olše lepkavá (Alnus glutinosa), dále se zde vyskytuje topol bílý (Populus alba), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur) a vaz obecný (Ulmus laevis). V keřovém patře je nejrozšířenější bez černý (Sambucus nigra). Lesní porosty jsou znehodnoceny bohatým výskytem cizorodého javoru jasanolistého (Acer negundo). V bylinném podrostu lužního lesa se vyskytuje řada mokřadních rostlinných druhů, např. kosatec žlutý (Iris pseudacorus), blatouch bahenní (Caltha palustris), ostřice kalužní (Carex acutiformis), potočník vzpřímený (Berula erecta), a přeslička bahenní (Equisetum palustre), Na sušších místech nalezneme v jarních měsících pestře rozkvetlé plochy s česnekem medvědím (Alium ursinum), áronem východním (Arum orientale) a dymnivkou dutou (Corydalis cava). Z Podpálaví sem byla koncem 80. let minulého století v době výstavby třetí Novomlýnské nádrže přesazena bledule letní (Leucojum aestivum).

 

Živočichové
V Černovickém hájku bylo zjištěno během posledních 30 let více než 120 druhů ptáků. U více než 80-ti z nich bylo zaznamenáno jejich hnízdění. Ze zvláště chráněných druhů lze jmenovat žluvu hajní (Oriolus oriolus), lejska šedého (Muscicapa striata), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), krutihlava obecného (Jynx torquilla) a moudivláčka lužního (Remiz pendulinus). Dále se zde vyskytuje třeba žluna zelená (Picus viridis) a strakapoud malý (Dendrocopos minor). Vzácně bylo v minulosti zjištěno hnízdění žluny šedé (Picus canus) nebo cvrčilky říční (Locustella fluviatilis). V minulosti zde hnízdily rovněž některé mokřadní druhy jako slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), kachna divoká (Anas platyrhynchos) nebo čejka chocholatá (Vanellus vanellus).

 

Prostor Černovického hájku byl v minulosti rovněž významnou lokalitou obojživelníků a užovky obojkové (Natrix natrix). Dnes se tu vyskytují jen velmi sporadicky, většina již zcela vymizela nebo je na pokraji vymizení. V minulosti se přímo na území rezervace nebo v její blízkosti vyskytovala například ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea) nebo skrytě žijící blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Dodnes se přímo v hájku rozmnožuje jen minimálně početná populace zemních skokanů - velmi pravděpodobně jde o vzácného skokana ostronosého (Rana arvalis).

  

Černovický hájekHistorie lokalityHranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu