Přehled vybraných rostlinných a živočišných druhů

 

Rostliny

Převažující dřevinou v břehových porostech rybníčků je olše lepkavá (Alnus glutinosa). Původně obhospodařované loučky dnes zarostly spontánním náletem olší. Vyskytuje se zde např. tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kakost bahenní (Geranium palustre), ostřice kalužní (Carex acutiformis), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), máta dlouholistá (Mentha longifolia), přeslička bahenní (Equisetum palustre) a medyněk vlnatý (Holcus lanatus). Rybníčky hostí mokřadní druhy, např. ostřici kalužní (Carex acutiformis), zevar vzpřímený (Sparganium erectum), orobinec širolistý (Typha latifolia), o. úzkolistý (T. angustifolia), žabník vodní (Alisma plantago-aquatica), šáchor hnědý (Cyperus fuscus), haluchovec vodní (Phellandrium aquaticum), kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), přesličku rolní (Equisetum arvense), rukev bažinnou (Rorippa palustris), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), r. kadeřavý (P. crispus) či růžkatec osinatý (Ceratophyllum demersum). Na hladině nás mohou zaujmout vznešené lekníny. Lekníny jsou nejen velmi atraktivní svým vzhledem. Jsou také velice zajímavé z hlediska vývoje života na Zemi. Jedná se o starobylou skupinu rostlin. Podobné květy jako dnešní lekníny měly jedny z vůbec prvních kvetoucích rostlin na Zemi.

 

Živočichové

Ze zoologického hlediska jde především o cennou rozmnožovací lokalitu obojživelníků. Pravidelně a početně se vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea). Na rybnících můžeme zastihnout rovněž užovku obojkovou (Natrix natrix). V rozsáhlejších litorálních porostech dolního rybníka můžeme pozorovat hnízdící potápka malou (Tachybaptus ruficollis) nebo slípku zelenonohou (Gallinula chloropus). V potoce pod rybníčky snad dodnes žijí raci (Astacus sp.).

  

Babí doly Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu