Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny
V dřevinných porostech na březích nádrží a v lužních porostech se uplatňuje především topol bílý (Populus alba), t. černý (P. nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vaz obecný (Ulmus laevis), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a některé druhy vrb (Salix spp.), zatímco v keřovém patře nejčastěji roste bez černý (Sambucus nigra). Pomístně se v porostech vyskytuje zavlečený trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a javor jasanolistý (Acer negundo). Litorální porosty na jezerech tvoří například rákos obecný (Phragmites australis), blatouch bahenní (Caltha palustris) a kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Na jezeře Typfl a na Plaveckém jezeře jsou porosty stulíku žlutého (Nuphar lutea). V lesním porostu na  pravém břehu Černovického potoka se vyskytuje okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).

 

Živočichové
Přírodní památka Holásecká jezera je především významnou lokalitou mokřadních živočichů. Při březích můžeme zastihnout užovku obojkovou (Natrix natrix). V časných jarních měsících přichází ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy zelené (Bufo viridis), dnes zde velice vzácný skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea). V minulosti zde byla zjištěna i blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a čolek obecný (Triturus vulgaris) a snad se zde oba druhy dodnes vzácně vyskytují. V minulosti početně se vyskytující kuňka ohnivá (Bombina bombina) již z jezer asi definitivně vymizela. Jiný druh vázaný celoročně na vodní prostředí, skokan skřehotavý (Rana ridibunda) se zde naopak rozmnožuje pravidelně a poměrně početně dodnes. V posledních deseti letech zde bylo zjištěno hnízdění řady druhů mokřadních ptáků: labutě velké (Cygnus olor), kachny divoké (Anas platyrhynchos), slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), lysky černé (Fulica atra), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus), strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) a moudivláčka lužního (Remiz pendulinus). Vzácně zde byla pozorována cvrčilka slavíková (Luscinia luscinioides) a ojediněle dokonce i bukáček malý (Ixobrychus minutus). S dalšími druhy se tu můžeme setkat na průtahu. Například s kvakošem nočním (Nycticorax nycticorax), polákem velkým (Aythya ferina), polákem chocholačkou (Aythya fuligula) apod. Častěji se na jezerech zdržuje pestrobarevný rybožravý ledňáček říční (Alcedo atthis). V břehových porostech objevíme některé další významnější hnízdící druhy ptáků jako je žluva hajní (Oriolus oriolus), krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo lejsek šedý (Muscicapa striata). Přírodě blízký charakter vodních nádrží (nížinná poříční jezera) umožňuje výskyt typické fauny bezobratlých druhů živočichů a ichtyofauny. Například jde o plovatku bahenní (Lymnaena stagnalis), plovatku nadmutou, okružáka ploského (Planorbarius corneus) atd. Ryby jsou v jezerech zastoupeny línem obecným (Tinca tinca), okounem říčním (Perca fluviatilis), ploticí obecnou (Rutilus rutilus), cejnem velkým (Abramis brama), kaprem obecným (Cyprinus carpio), štikou obecnou (Esox lucius) atd.

  

Holásecká jezeraHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu