Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 jaterník podléška (Hepatica nobilis)

 

Biologickou hodnotu má zejména lesní porost jako celek, nikoli jednotlivé druhy. Ten představuje patrně nejstarší dochovalý lesní porost na území Brna. 

 

Rostliny
Ve stromovém patře lesního porostu dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), dále se vyskytuje dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jilm polní (Ulmus campestris). Keřové patro v porostu prakticky chybí. V chudém bylinném podrostu lesního porostu rostou mařinka vonná (Galium odoratum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), konvalinka vonná (Convallaria majalis), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), bika hajní (Luzula luzuloides) a ostřice chlupatá (Carex pilosa). Nalezena zde byla např. okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), k. širolistý (E. helleborine), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

 

Živočichové
Staletý bukový porost s četnými mohutnými doupnými stromy skýtá v brněnském okolí jedinečné podmínky pro hnízdění některých vzácných druhů ptáků: holuba doupňáka (Columba oenas) a lejska malého (Ficedula parva). Pravidelně zde hnízdínapříklad i strakapoud prostřední (Dendrocopus medius), datel černý (Dryocopus martius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) nebo rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Z plazů zde můžeme potkat slepýše křehkého (Anguis fragilis).

 

Jelení žlíbek | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa  | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu