Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Květena

Ve stromovém patře dominují dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides) a lípa srdčitá (Tilia cordata), dále je zde příměs babyky (Acer campestre), javoru klen (A. pseudoplatanus), jilmu horského (Ulmus glabra), dubu letního (Quercus robur) a břeku obecného (Sorbus torminalis). V keřovém patře je hojný dřín jarní (Cornus mas), dále ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), b. evropský (E. europaeus), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra) a skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). V bylinném patře najdeme brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), prvosenku jarní (Primula veris), lnici kručinkolistou (Linaria genistifolia), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum), dymnivku plnou (Corydalis solida), kručinku chlupatou (Genista pilosa), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), mateřídoušku časnou (Thymus praecox), rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis), diviznu rakouskou (Verbascum austriacum) a d. knotkovitou (V. lychnitis), na skalkách i bělolístku rolní (Logfia arvensis).


Zvířena
Ze vzácnějších hnízdících druhů ptáků je třeba jmenovat krutihlava obecného (Jynx torquilla), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), lejska šedého (Muscicapa striata) a rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). Na prosluněných, místy skalnatých svazích s rozvolněnými až lesostepními porosty dřevin můžeme zastihnout vzácnou užovku hladkou (Coronella austriaca) a hojnější ještěrku obecnou (Lacerta agilis) nebo slepýše křehkého (Anguis fragilis). Při březích přehrady se početně vyskytuje vodní užovka podplamatá (Natrix tessellata) a občas zpozorujeme také užovku obojkovou (Natrix natrix). V potůčcích v hluboce zaříznutých stinných údolích (žlebech) po obou koncích (západním i východním) přírodní památky se rozmnožuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Kdo by z obrázků neznal tohoto černého zavalitého obojživelníka se zářivým žlutým až oranžovým skvrněním. Ale kdo jste ho potkali v přírodě? Vzhledem k likvidaci jeho prostředí se stal mlok u nás ohroženým a přísně chráněným druhem. Mlok působí na souši i ve vodě dosti neohrabaným dojmem a jistě by byl snadnou kořistí mnoha predátorů nebýt jeho jedovatosti. Ostatně svým zbarvením všechny nenechavce předem varuje. Mlok se tak v přírodě klidně může dožít dvaceti let (jedinci v zajetí dokonce ještě více než dvojnásobek).

 

KůlnyHistorie lokalityHranice chráněného územíGeologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu