Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny
V břehových porostech rybníka a přítékajících potoků dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a řada druhů vrb: např. vrba bílá (Salix alba), v. křehká (S. fragilis) v. popelavá (S. cinerea) a v. košíkářská (S. viminalis). Kolem rybníka se hojně v křovinách vyskytuje také bez černý (Sambucus nigra). Na zbytcích původních vlhkých luk roste například blatouch bahenní (Caltha palustris) nebo ocún jesenní (Colchicum autumnale).


Živočichové
Na Žebětínském rybníku pravidelně hnízdí některé druhy mokřadních ptáků. Jde o labuť velkou (Cygnus olor), lysku černou (Fulica atra), slípku zelenonohou (Gallinula chloropus), potápku malou (Tachybaptus ruficollis), kachnu divokou (Anas platyrhynchos), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) a rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus). Vzácně zde bývají v době hnízdění pozorovány i jiné druhy kachen: polák velký (Aythya ferina) a polák chocholačka (Aythya fuligula). V minulosti zde byl registrován i pokus o zahnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus). Při březích rybníka žije početná populace užovky obojkové (Natrix natrix). Ještě vcelku donedávna býval rybník mimořádně významnou lokalitou obojživelníků. Žili zde jednak populace některých "vodních" druhů žab jako kuňka ohnivá (Bombina bombina), skokan krátkonohý (Rana lessonae) a skokan zelený (Rana kl. esculenta) a jednak některé druhy tzv. suchozemských druhů přicházejících do rybníka z širokého okolí krátce v jarních měsících za rozmnožováním. Šlo především o skokana hnědého (Rana temporaria), skokana štíhlého (Rana dalmatina), rosničku zelenou (Hyla arborea) a ropuchu obecnou (Bufo bufo). Hojně se vyskytoval i čolek obecný (Triturus vulgaris). V současné době se v rybníku pravidelně a početněji rozmnožují jen tři druhy obojživelníků: skokan hnědý, skokan štíhlý a nejpočetnější ropucha obecná. Ostatní v minulosti se vyskytující druhy je dnes možné považovat za vymizelé nebo na pokraji vymizení. Pokud ve vodě uvidíte dlouhé rosolovité provazce obsahující tisíce malých černých kuliček uspořádaných v řadách, díváte se právě na ropuší snůšku. Skokani nebo rosničky kladou vajíčka do nepravidelných shluků. Z vajíček se za pár dní vylíhnou pulci. Z těch pak vyrostou žáby, které odlezou do širého okolí. Kolik jedinců z těch tisíců vajíček asi přežije všechny nástrahy a vrátí se do Žebětínského rybníka?

 

Žebětínský rybníkHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu