Při okrajích rybníka, především v jeho východní, západní a jihovýchodní části, jsou vyvinuty porosty svazu Phragmition communis, v nichž najdeme orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) a o. širolistý (T. latifolia). V břehových porostech je poměrně vysoké zastoupení ruderálních druhů. Na několika volnějších místech jsou vyvinuty porosty associací Scirpetum sylvatici a Caricetum gracilis. Maloplošně je také zastoupeno společenstvo Beruletum angustifoliae ze svazu Sparganio-Glycerion fluitantis s potočníkem vzpřímeným (Berula erecta).

 

Žebětínský rybníkHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu