|

 

Současný stav zdejších lesních porostů dokládá dlouhodobé intenzivní působení člověka. V minulosti se zde hospodařilo převáţně výmladkovým způsobem s krátkou dobou obmýtí. Místy byl zachován i tzv. střední les. Uvedeným způsobem hospodaření byl z lesních porostů téměř vytlačen buk a zvýšil se podíl ostatních dřevin přirozené skladby, především habru a lípy. Lesy byly v dřívějším období vyuţívány také pro pastvu dobytka.

 

Pekárna | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu