Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) 

Rostliny
Z lesních dřevin je hojně zastoupen habr obecný (Carpinus betulus), dále pak dub zimní (Quercus petraea), d. letní (Q. robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), břek obecný (Sorbus torminalis), buk lesní (Fagus sylvatica), jilm vaz (Ulmus laevis) a javor babyka (Acer campestre). Na některých dubech je nápadný poloparizitický ochmet evropský tvořící v koruně stromu kulovité keříky. Na první pohled si ho člověk může splést se jmelím, ale to roste na všech možných stromech kromě dubu, a ochmet roste zase právě jen na dubu. (Perličkou je, že na dubu může jmelí růst v případě, že samo roste na ochmetu.) Zajímavý je způsob šíření ochmetu. Ochmet je totiž při šíření semen závislý na ptácích, kteří požírají jeho bobule. A až si budete na vánoční čas pořizovat jmelí, dejte si pozor, ať si ho nespletete s ochmetem. Z toho byste totiž na Vánoce měli už jen holé větvičky. Inu, copak jmelí, ale ochmet...! Porosty v rozšířené nivě potoka Vrbovec tvoří především olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba), javor mléč a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Pozoruhodné jsou příkré, severně exponované svahy kopce s několika drobnými skalkami a sutěmi nad potokem s kótou 308 m. V dolní části zde roste vzácný klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Ve vrcholové partii, kolem kóty 308 je suchá dubohabřina se skupinou dřínů jarních (Cornus mas). V keřovém patře se díle platňuje líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaeus), b. bradavičnatý (E. verrucosus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sanguinea), kalina obecná (Viburnum opulus) a zimolez okoličnatý (Lonicera xylosteum) a na hlubších půdách bez černý (Sambucus nigra). V podrostu lesa najdeme vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oměj vlčí (Aconitum vulparia), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), lilii zlatohlávek (Lilium martagon), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum), dymnivku plnou (Corydalis solida), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis), lněnku lnolistou (Thesium linophyllon), zvonek moravský (Campanula moravica), zapalici žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides) a chrastavec doubravní (Knautia drymeia). Ve východním cípu přírodní památky je drobná mokrá sníženina s ostřicí lesní (Carex sylvatica), ostřicí řídkoklasou (Carex remota) a pryskyřníkem kosmatým (Ranunculus lanuginosus). V této části je také hojnější lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

 

Živočichové    
Podél potoka Vrbovce hnízdí konipas bílý (Motacilla alba), konipas horský (Motacilla cinerea) a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Na rybníčku rovněž kachna divoká (Anas platyrhynchos). V lesních porostech bylo zjištěno kolem 40 druhů ptáků. Ze vzácnějších jde o strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), strakapouda malého (Dendrocopos minor), krutihlava obecného (Jynx torquilla), datla černého (Dryocopus martius), žlunu zelenou (Picus viridis), lejska šedého (Muscicapa striata), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), králíčka obecného (Regulus regulus), žluvu hajní (Oriolus oriolus). Z dravců bývá vzácně spatřen v době hnízdění včelojed lesní (Pernis apivorus). Podél severní hranice chráněného území hnízdí v zahrádkářské kolonii více párů rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). Z plazů se vyskytuje slepýš křehký (Anguis fragilis), z obojživelníků ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea) a skokan hnědý (Rana temporaria). Žáby odtud zřejmě vesměs putují za rozmnožováním do nedalekého Žebětínského rybníka, ale malé množství se jich jistě rozmnožuje i v rybníčku na dně údolí Vrbovce. V lese je hojná veverka obecná (Sciurus vulgaris).

 

Pekárna | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu