Převažující vegetací jsou hercynské černýšové dubohabřiny doprovázené na příkrých svazích suťovými lesy. Ve vrcholových partiích jsou ostrůvky dřínových a sub-teplomilných doubrav.

 

Pekárna | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu