Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny  
Mezi dřevinami jsou zastoupeny především dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), bříza bělokorá (Betula pendula), babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), líska obecná (Corylus avellana), buk lesní (Fagus sylvatica), osika obecná (Populus tremula), topol bílý (P. alba), dub letní (Quercus robur), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), břek obecný (S. torminalis) a jilm horský (Ulmus glabra). V křovinách nalezneme brslen evropský (Euonymus europaeus), b. bradavičnatý (E. verrucosus), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), růži šípkovou (Rosa canina), svídu krvavou (Swida sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a krušinu olšovou (Frangula alnus). Vzácně se vyskytuje teplomilný dřín jarní (Cornus mas). V podrostu najdeme četné orchideje: střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), k. růžkatý (Epipactis muelleri), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium) a korálici trojklannou (Corallorhiza trifida). Dále se zde vyskytuje medovník meduňkolistý (Melitis melissophyllum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), zvonek moravský (Campanula moravica), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) a pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides). Dříve zde rostl i vstavač nachový (Orchis purpurea), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina).


Bosonožský hájek je velmi bohatou mykologickou lokalitou. Bylo zde nalezeno více než 300 druhů makroskopických hub, např. muchomůrka ježohlavá (Amanita echinocephala), m. šiškovitou (A. strobiliformis), hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri) nebo h. moravský (B. moravicus).


Živočichové
Na území Bosonožského hájku hnízdí několik desítek druhů ptáků. Z datlovitých jde například o žlunu želenou (Picus viridis), strakapouda malého (Dendrocopos minor) nebo vzácného strakapouda prostředního (Dendrocopos medius). Na rozhraní lesního porostu a sousedních zahrádkářských kolonií můžeme zaslechnout pronikavý hlas krutihlava obecného (Jynx torquilla). Nejpočetněji jsou samozřejmě zastoupeni pěvci. Z chráněných nebo jinak významných druhů lze jmenovat lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), lejska šedého (Muscicapa striata), dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes) nebo žluvu hajní (Oriolus oriolus). S dalšími druhy se setkáme v sousedních zahrádkách: rehkem zahradním (Phoenicurus phoenicurus) a ťuhýkem obecným (Lanius collurio). Při procházení lesních porostů můžeme narazit na slepýše křehkého (Anguis fragilis). Na výslunných travnatých plochách při okrajích hájku nebo na světlinách uvnitř žije ještěrka obecná (Lacerta agilis).

 

Bosonožský hajekHistorie území  | Hranice chráněného územíGeologická mapa | Přehled rostlin a živočichů Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu