Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 dymnivka plná (Corydalis solida)

Rostliny
K nejdůležitějším dřevinám stromového patra náleží dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), na sutích lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), javor mléč (Acer platanoides), klen (A. pseudoplatanus) a babyka (A. campestre), buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), třešeň ptačí (Cerasus avium), střemcha obecnou (Padus racemosa), břek obecný (Sorbus torminalis), a jilm horský (Ulmus glabra). V údolí potůčku je řada staletých doupných dubů a buků. V dolních partiích na sutích v jihovýchodní části rezervace se místy vyskytuje klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), naopak na výslunných stanovištích na skalních ostrožnách objevíme dřín jarní (Cornus mas). V keřovém patře se dále uplatňuje brslen evropský (Euonymus europaeus), b. bradavičnatý (E. verrucosus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Swida sanguinea), kalina obecná (Viburnum opulus) a zimolez okoličnatý (Lonicera xylosteum). V podrostu je velmi hojný brambořík nachový (Cyclamen purpurascens). Bramboříky jsou často využívány v zahradnictví. Ovšem pozor, tato krásná rostlinka je celá jedovatá. V přírodě je brambořík nachový ohroženým druhem. Dále zde najdeme oměj vlčí (Aconitum vulparia), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), chrastavec doubravní (Knautia drymeia), kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos), zapalici žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides), prvosenku jarní (Primula veris) a dymnivku plnou (Corydalis solida).

 

Živočichové
Stinné údolí potůčku je jedním z několika málo míst výskytu mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na území města Brna. Leč zdejší populace je dnes zřejmě na pokraji vymizení. V lesním porostu můžeme zastihnout slepýše křehkého (Anguis fragilis). Na úpatí svahů při břehu přehrady se objevuje užovka obojková (Natrix natrix) a také vzácnější vodní užovka podplamatá (Natrix tessellata). Ze vzácnějších hnízdících druhů ptáků je třeba jmenovat krutihlava obecného (Jynx torquilla), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), žluvu hajní (Oriolus oriolus), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), lejska šedého (Muscicapa striata) a rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). 

 

Krnovec | Historie lokalityHranice chráněného území Geologická mapaPřehled rostlin a živočichůRostlinná společenstvaPéče o lokalituOhrožení pro přírodu