Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 dřín jarní (Cornus mas)

Květena
V lesních porostech dominuje dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus), mozaikovitě je přimíšen dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), javor mléč (Acer platanoides), babyka obecná (A. campestre), břek obecný (Sorbus torminalis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm ladní (Ulmus carpinifolia) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Pomístně zde roste i zavlečený akát (Robinia pseudoacacia). V keřovém patře se uplatňuje líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaeus), b. bradavičnatý (E. verrucosus), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), růže šípková (Rosa canina), svída krvavá (Swida sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), trnka obecná (Prunus spinosa), hloh jednoblizný (Crataegus monogyna), h. obecný (C. laevigata), zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a kalina planá (Viburnum opulus), na eutrofizovaných plochách rovněž bez černý (Sambucus nigra). Na suších místech se roztroušeně vyskytuje chráněný dřín jarní (Cornus mas). V bylinném podrostu najdeme vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), plamének přímý (Clematis recta), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis), zapalici žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides), chrastavec doubravní (Knautia drymeia), ochmet evropský (Loranthus europaeus), diviznu rakouskou (Verbascum austriacum) a prvosenku jarní (Primula veris).

 

Zvířena
V lesních porostech hnízdí 35 druhů ptáků. Ze vzácnějších jde o strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), strakapouda malého (Dendrocopos minor), krutihlava obecného (Jynx torquilla), datla černého (Dryocopus martius), žlunu zelenou (Picus viridis), lejska šedého (Muscicapa striata), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), žluvu hajní (Oriolus oriolus). Z dravců jde o káni lesní (Buteo buteo). Ornitologicky významné je ochranné pásmo při jižním úpatí zalesněného kopce s mozaikou sadů, políček, mezí a keřových porostů. Ze zvláště chráněných druhů zde byl zjištěn například ohrožený ťuhýk obecný (Lanius collurio), na území města velmi vzácná silně ohrožená pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Z plazů se na území přírodní památky vyskytuje slepýš křehký (Anguis fragilis). Z obojživelníků se v lesích chráněného území vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo). 

 

Mniší hora | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu