Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

pryšec mnohobarvý

Květena
Botanicky je území významné především početnou populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Z dalších druhů lze jmenovat např. len tenkolistý (Linum tenuifolium), vstavač vojenský (Orchis militaris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), z. klubkatý (C. glomerata), bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), kavyl Ivanův (Stipa pennata), k. vláskovitý (S. capillata), lněnku rolní (Thesium dollineri), chrpu chlumní (Cyanus triumfettii), hvězdnici chlumní (Aster amellus), sesel roční (Seseli annuum), kozinec dánský (Astragalus danicus), česnek žlutý (Allium flavum) a lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Především při úpatích jsou víceméně zapojené porosty dřevin. V nich najdeme habr obecný (Carpinus betulus), lísku obecnou (Corylus avellana), osiku obecnou (Populus tremula), javor mléč (Acer platanoides), lípu srdčitou (Tilia cordata), z keřů hloh obecný (Crataegus laevigata), svídu krvavou (Swida sanguinea), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), b. evropský (E. europaeus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růži šípkovou (Rosa canina) i r. malokvětou (R. micrantha). V roce 1996 bylo na Stránské skále v rámci botanické inventarizace zjištěno 429 taxonů cévnatých rostlin, což toto území řadí na jedno z prvních míst z hlediska druhové pestrosti rostlin mezi ostatními chráněnými územími města Brna.

 

Zvířena
Na Stránské skále se vyskytuje silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis). Z významných ptačích druhů zde dodnes (přes vysokou návštěvnost a rušení) pravidelně hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) nebo krutihlav obecný (Jynx torquilla). Občas tu asi zahnízdí i vzácná pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo bramborníček černohlavý (Saxicola torquata). Dřívější hnízdění rorýse obecného (Apus apus) ve skalních stěnách jsou již minulostí. Podobně vysoká návštěvnost lokality zabraňuje případným zahnízděním poštolky obecné (Falco tinnunculus). 

 

Stránská skála | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu