Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

máčka ladní (Eryngium campestre)

Rostliny
Lokalita byla vyhlášena na ochranu koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož se zde vyskytují stovky jedinců. Dále zde roste silenka ušnice (Silene otites), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), zvonek moravský (Campanula moravica), pavinec modrý (Jasione montana) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Místy se šíří keře růže šípkové (Rosa canina), r. vinné (R. rubiginosa), svídy krvavé (Swida sanguinea), brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosus), trnky obecné (Prunus spinosa), řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus) a jednotlivé duby zimní (Quercus petraea) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Roste zde i bylina s velmi příhodným názvem pro výskyt v kamenolomu – lomikámen. Konkrétně druh lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera). Etymologové mají dvě vysvětlení původu názvu lomikámen. Buď odkazuje na růst rostliny v puklinách skalnatých stanovišť nebo na využití této léčivky k rozrušování močových i ledvinových kamenů.

 

Živočichové
V trnitých křovinách hnízdí pravidelně ťuhýk obecný (Lanius collurio). V okolních zahradách můžeme zastihnout při hnízdění některé další významné druhy ptáků jako je strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), lejsek šedý (Muscicapa striata) nebo rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus). Medlánecká skalka je cennou entomologickou lokalitou. Vyskytuje se tu i silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis).  

 

Medlánecká skalkaHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu