Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Břenčák je území z pohledu Brna biologicky velmi významné. Roste a žije tu řada rostlin a živočichů, se kterými v Brně jinde téměř nepotkáte. Unikátní jsou i rostlinná společenstva, která mají téměř přirozený charakter.

 

Rotliny

V rozsáhlých lesních porostech dominují dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), přimíšena je lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T. platyphyllos), babyka obecná (Acer campestre), javor klen (A. pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), bříza bělokorá (Betula pendula), líska obecná (Corylus avellana), buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), břek obecný (Sorbus torminalis), jeřáb ptačí (S. aucuparia), jilm horský (Ulmus glabra) nebo j. vaz (U. laevis). V keřovém patře roste brslen evropský (Euonymus europaeus), b. bradavičnatý (E. verrucosus), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), růže šípková (Rosa canina), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a h. obecný  (C. laevigata). Na výslunných skalních ostrožnách a lesostepních polankách objevíme i dřín jarní(Cornus mas), třešeň křovitou (Cerasus fruticosa) nebo skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). Na jediné prosluněné skalní ostrožně s rozvolněným zápojem dřevin se vyskytuje malá populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a pěchavy vápnomilné (Sesleria varia). Na světlinách zde najdeme chrpu chlumní (Centaurea triumfettii), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), kručinku chlupatou (Genista pilosa), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), prvosenku jarní (Primula veris), sesel sivý (Seseli osseum), penízek chlumní (Thlaspi montanum), mateřídoušku časnou (Thymus praecox), plamének přímý (Clematis recta), diviznu rakouskou (Verbascum austriacum), rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis), lnici kručinkolistou (Linaria genistifolia) a violku suťovou (Viola saxatilis). Ve světlých lesních porostech se pak vyskytuje např. brambořík evropský (Cyclamen purpurascens), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), dymnivka plná (Corydalis solida), pryšec mnohobarvý (Tithymalus polychromus), p. mandloňovitý (T. amygdaloides), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea) nebo jestřábník skvrnitý (Hieracium maculatum). 

 

Živočichové
Na prosluněných místy skalnatých svazích s rozvolněnými až lesostepními porosty dřevin můžeme zastihnout vzácnou užovku hladkou (Coronella austriaca) a hojnější ještěrku obecnou (Lacerta agilis) nebo slepýše křehkého (Anguis fragilis). Na úpatí svahů při břehu přehrady se můžeme pravidelněji setkat s užovkou obojkovou (Natrix natrix) a také vzácnější vodní užovkou podplamatou (Natrix tessellata). Ze vzácnějších hnízdících druhů ptáků je třeba jmenovat krutihlava obecného (Jynx torquilla), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), žluvu hajní (Oriolus oriolus), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), lejska šedého (Muscicapa striata) a rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus).

 

Břenčák | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu