V lesní vegetaci převažují společenstva acidofilních teplomilných doubrav, které mají často až pralesovitý charakter. Mělká půda na slepencových svazích na některých místech nedovoluje souvislý zápoj lesa, a tak zde ojediněle nacházíme vegetaci xerofilních křovin a lesních lemů. Na skalních ostrožnách tu pak roste místy vegetace stepních trávníků. Mimochodem název zdejší horniny "slepenec" je poměrně výstižný. Slepenec je hrubozrnná hornina složená ze zaoblených valounků a tmelu a snadno se drolí.

 

Břenčák | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu