Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny
Ve stromovém patře dominují habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), v dolních partiích svahu jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Dále tu rostou javor klen (Acer pseudoplatanus), j. babyka (A. campestre), dub zimní (Quercus petraea), borovice lesní (Pinus sylvestris), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), lípa srdčitá (Tilia cordata) a l. velkolistá (T. platyphyllos), na bázi svahu podél potoka jsou olše lepkavé (Alnus glutinosa), místy i vrby křehké (Salix fragilis). V roztroušeném keřovém patře se uplatňuje hloh obecný (Crataegus laevigata), líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Swida sanguinea) nebo kalina obecná (Viburnum opulus). Podél potoka roste hojně také bez černý (Sambucus nigra). V podrostu najdeme oměj vlčí (Aconitum vulparia), okrotici červenou (Cephalanthera rubra), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos) a podhorskou věsenku nachovou (Prenanthes purpurea). V korytě potoka je zajímavý výskyt puškvorce obecného (Acorus calamus), v minulosti se zde vyskytoval také kosatec žlutý (Iris pseudacorus). 


Živočichové
V lesích žije slepýš křehký (Anguis fragilis). Hnízdí zde řada ptačích druhů. Z významnějších lze jmenovat například lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) nebo strakapouda prostředního (Dendrocopos medius).

 

Údolí Kohoutovického potoka | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu