Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)

Rostliny
Ve stromovém patře dominuje dub zimní (Quercus petraea) s habrem obecným (Carpinus betulus), lípou srdčitou (Tilia cordata) a javorem mléčem (Acer platanoides), příměs tvoří babyka obecná (Acer campestre), javor klen (A. pseudoplatanus), dub letní (Quercus robur), břek obecný (Sorbus torminalis), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jilm horský (Ulmus glabra) a j. ladní (U. minor). V keřovém patře se hojně vyskytuje chráněný dřín jarní (Cornus mas). Dříny nám zkrášlují jarní pošmournou krajinu a zlepšují náladu, když se ve stráních rozsvítí žluté keře znamenající, že zanedlouho se příroda opět zazelená a ožije barvami. Oválné, jasně červené a hezky lesklé plody dřínu (dřínky) jsou jedlé a plné vitaminu C. Z dalších keřů tu pak roste brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), b. evropský (E. europaeus), líska obecná (Corylus avellana), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), svída krvavá (Swida sanguinea), hloh obecný (Crataegus laevigata), h. jednoblizný (C. monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina) a bez černý (Sambucus nigra). Na několika místech na skalkách najdeme i třešeň mahalebku (Cerasus mahaleb). V bylinném podrostu najdeme brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), dymnivku plnou (Corydalis solida), prvosenku jarní (Primula veris) a rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis). Na vápencových skalkách najdeme například pryšec mnohobarvý (Tithymalus epithymoides), strdivku brvitou (Melica ciliata), sesel sivý (Seseli osseum), diviznu rakouskou (Verbascum austriacum) a d. knotkovitou (V. lychnitis).

 

Živočichové
V lesním porostu v prostoru se můžeme setkat s některými vzácnějšími druhy ptáků jako je strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedulla albicollis) nebo rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus).

 

Na skalách | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu