Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Rostliny

Území bylo vyhlášeno především z důvodu ochrany početné populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Dodnes (2018) tu přežívá okolo 700-1000 rostlin. Dále zde roste například pochybek prodloužený (Androsace elongata), křivatec rolní (Gagea villosa), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) či v Brně poměrně vzácný zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Velmi sporadicky jsou zde roztroušené keře, např. svída krvavá (Swida sanguinea), růže šípková (Rosa canina) i vzácná růže malokvětá (R. micrantha). 

 

Živočichové

Vyskytuje se zde malá populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Z ptáků hnízdí ve zdejších křovinách ťuhýk obecný (Lanius collurio) a také třeba pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis). Dříve byl v tomto území velmi hojný sysel obecný vyskytující se v současnosti jen na nedalekém medláneckém letišti. Z běžného pronásledovaného škůdce to se změnami v naší krajině tento sympatický hlodavec během pár let "dotáhl" až na kriticky ohrožený druh pečlivě monitorovaný v rámci záchranného programu.

 

NetopýrkyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu