Otevřené travnaté plochy pokrývají vzácná teplomilná stepní společenstva úzkolistých a širokolistých stepních trávníků svazu Festucion valesiacae. V okrajích se vyskytují malé enklávky teplomilných křovin a ze severu se území dotýká rozsáhlých lesních porostů dubohabřin na svazích údolí řeky Svitavy směrem k Bílovicím. Ty však již nejsou součástí chráněného území.

 

Obřanská stráňHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu