Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Květena
Na Kamenném vrchu se vyskytuje nejpočetnější jihomoravská populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Spolu s ním se tu dodnes (ač velmi vzácně) vyskytuje i koniklec luční (P. pratensis). Koniklec velkokvětý je dnes silně ohrožený druh. V minulosti se koniklec používal v léčitelství, kdy jeho kořen údajně spolehlivě zaháněl morovou nákazu. Z dalších význačnějších rostlin lze jmenovat např. modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), sesel roční (Seseli annuum), lněnku lnolistou (Thesium linophyllon), len tenkolistý (Linum tenuifolium), len rakouský (Linum austriacum), záhořanku žlutou (Orthantha lutea) a hlaváč šedavý (Scabiosa canescens). V ploše trávníků se vyskytují roztroušené keře, např. růže šípková (Rosa canina) a r. vinná (R. rubiginosa), na severním okraji je lokalita lemována výsadbami borovice lesní (Pinus sylvestris) a porosty dubu zimního (Quercus petraea), habru obecného (Carpinus betulus) a lípy srdčité (Tilia cordata).


Zvířena
Ze zvláště chráněných živočichů v území hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio). Z dalších ptáků zde hnízdí například budníček větší (Phylloscopus collybita), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) a strnad obecný (Emberiza citrinella). Ojediněle zde byla v době hnízdění pozorována i pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a její občasná zahnízdění zde nelze zcela vyloučit.

  

Kamenný vrchHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu