Naprostou převahu mají na území přírodní rezervace společenstva acidofilních suchých trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Jen velmi malou část porostů lze zařadit mezi společenstva subkontinentálních širokolistých suchých trávníků (svaz Cirsio-Brachypodion). Zbylou část území (asi 30%) vyplňují kulturní výsadby jehličnatých, smíšených a listnatých lesů. 

 

Kamenný vrchHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu