Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Květena
Volné travnaté (skalní) plochy hostí vzácná teplomilná (stepní) společenstva s některými chráněnými a ohroženými rostlinnými druhy. Roste zde např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), vstavač vojenský (Orchis militaris), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), ostřice nízká (Carex humilis), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), mochna písečná (Potentilla arenaria), zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris), len tenkolistý (Linum tenuifolium) a modřenec chocholatý (Leopoldia comosum). V roztroušených dřevinách roste svída krvavá (Swida sanguinea), růže šípková (Rosa canina) i vzácná růže malokvětá (R. micrantha).

 

Zvířena
Chráněné území je cennou entomologickou lokalitou. Jde například o kriticky ohroženou kudlanku nábožnou (Mantis religiosa). U tohoto velkého hmyzu na první pohled zaujme přední pár končetin jako by sepjatých k modlení. Dravá kudlanka se však rozhodně nemodlí. Tyto tzv. loupeživé končetiny jsou dokonale uzpůsobeny lovu kořisti. Vyhlédnutá oběť je během zlomku vteřiny sklapnuta mezi ozubenou holeň a chodidlo. Z malých obratlovců se zde vyskytuje populace ještěrky obecné (Lacerta agilis). Z významnějších druhů ptáků je třeba jmenovat ťuhýka obecného (Lanius collurio), krutihlava obecného (Jynx torquilla) a v bezprostřední blízkosti se vyskytujícího strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus).

 

Bílá hora | Historie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů | Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu