Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

 kudlanka nábožná (Mantis religiosa)

Rostliny
Severní část území tvoří ovsíková louka, jižní část bývala v minulosti pravděpodobně ovocným sadem. Nejcennější partií je suchý krátkostébelný trávník podél cesty na jižním okraji rezervace, kde jsou soustředěny kostřava valiská (Festuca valesiaca), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), rožec nízký (Cerastium pumilum), pamětník rolní (Acinos arvensis), písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia), mateřídouška časná (Thymus praecox), mařinka psí (Asperula cynanchica). Těsně při jižním okraji přírodní památky se v ochranném pásmu se dříve vyskytoval hořec křížatý (Tretorhiza cruciata). V současnosti nebyl již jeho výskyt delší dobu potvrzen. Z dalších významnějších druhů jsou zde uváděny například modravec chocholatý (Leopoldia comosa), divizna rakouskou (Verbascum austriacum). Z dřevin zde rostou dřín jarní (Cornus mas), hloh obecný (Crataegus laevigata), h. velkoplodý (C. macrocarpa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dub zimní (Quercus petraea), trnka obecna (Prunus spinosa), brslen evropský (Euonymus europaeus), švestka domácí (Prunus domestica) a hrušeň obecná (Pyrus communis).


Živočichové
Druhově pestrý trvalý travní porost a navazující meze s roztroušenými dřevinami jsou bohatou entomologickou lokalitou. Na výslunných mezích se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis). V dřevinách na mezích hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vzácně i krutihlav obecný (Jynx torquilla). Ťuhýk, malý pták s roztomilým jménem se kupodivu chová spíše jako dravec. Jeho přítomnost v krajině prozradí jeho kuriózní spižírny. Ťuhýk číhá na větvích a loví větší druhy hmyzu, někdy i drobné obratlovce jako ještěrky, rejsky apod. Své úlovky si pak napichuje na trny keřů. Pro neznalého kolemjdoucího to může být dost morbidní pohled, ale vy už budete vědět, že je to jen ťuhýkova spižírna.

 

Junácká louka | Historie lokality Hranice chráněného území Geologická mapa Přehled rostlin a živočichů Rostlinná společenstva Péče o lokalitu Ohrožení pro přírodu