V porostech suchých luk a pastvin se střídá vegetace úzkolistých suchých trávníků (svaz Festucion valesiacae), která je ale ochuzena o typicky teplomilné druhy rostlin, s mezifolnějšími ovsíkovými loukami (svaz Arrhenatherion). Místy se na mělkých půdách objevuje efemerní vegetace a fragmenty teplomilných trnkových křovin (asociace Pruno spinosae-Ligustetum vulgaris).

  

Junácká louka | Historie lokality Hranice chráněného území Geologická mapa Přehled rostlin a živočichů Rostlinná společenstva Péče o lokalitu Ohrožení pro přírodu