Přehled vybraných druhů rostlin a živočichů

 

Rostliny

Na jižně exponovaných svazích zde rostou porosty kostřavy valiské (Festuca valesiaca) a kavylu chlupatého (Stipa dasyphylla). Již jen vzácně se zde objevuje koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kterému zřejmě nevyhovuje eutrofizace území (postupné zvyšování dusíku v půdě). Dále tu rostou napříkklad zvonek moravský (Campanula moravica), locika prutnatá (Lactuca viminea), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), růže galská (Rosa gallica), divizna rakouská (Verbascum austriacum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), pryšec mnohobarvý (Tithymalus epithymoides) a mateřídouška časná (Thymus praecox). Ve skalní stepi jsou dřeviny jen sporadické, např. babyka obecná (Acer campestre), javor klen (A. pseudoplatanus), dub zimní (Quercus petraea) a vzácná mahalebka obecná (Padellus mahaleb), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svída krvavá (Swida sanguinea), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), trnka obecná (Prunus spinosa), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), růže šípková (Rosa canina), r. vinná (R. rubiginosa) i vzácná r. malokvětá (R. micrantha).
Stinnější jižní část chráněného území porůstá souvislým lesním porostem s převahou habru obecného (Carpinus betulus) a dubu zimního. Dále zde roste javor klen, lípa srdčitá (Tilia cordata) nebo vzácnější jilm horský (Ulmus glabra). V keřovém patře se uplatňuje líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaeus), b. bradavičnatý, ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a další. V bylinném podorstu najdeme brambořík nachový (Cyclamen purpurascens) a oměj vlčí mor (Aconitum vulparia). Zajímavostí u posledně jmenované rostliny je její dřivější využití, ze kterého je také odvozeno její strašidelné jméno. Celá rostlina je jedovatá a v minulých dobách se používala k trávení vlků a lišek. Šťávou z rostliny se potřela masová návnada, jejíž pozření způsobilo šelmě smrt.

 

Živočichové

Severní výslunná část přírodní památky je cennou entomologickou lokalitou. Pozorována zde byla například kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z význačných ptačích druhů zde hnízdí například ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěvuška modrá (Prunella modularis) nebo krutihlav obecný (Jynx torquilla).  

 

Skalky u přehradyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu