Na jižních výslunných svazích tohoto chráněného území převažuje vegetace druhově bohatých úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion valesiacae, která je také botanicky nejcennější součástí tohoto chráněného území. Na skalních teráskách se místy vyskytuje skalní vegetace s kostřavou sivou (svaz Alysso-Festucion pallentis). Na hlubších půdách rostou řídké porosty křovin svazu Berberidion a na protějším břehu řeky Svratky je součástí tohoto zvláště chráněného území i nevelký lesní porost dubohabřiny (svaz Carpinion betuli), která na mnoha místech přechází spíše v suťový les (svaz Tilio-Acerion).

  

Skalky u přehradyHistorie lokality | Hranice chráněného území | Geologická mapa | Přehled rostlin a živočichů

Rostlinná společenstva | Péče o lokalitu | Ohrožení pro přírodu